Üldsätted
Veebileht aureaviam.ee pakub kauplemist õpetavaid kursuseid.
Teenusepakkujaks on AureaViam OÜ (edaspidi nimetatud Teenusepakkuja), registrikood 16511085, aadress: Ropka tee 8-6, Tartu, Tartumaa, e-post: info@aureaviam.ee
Teenusepakkuja ei paku teenuseid piiratud teovõimega isikutele. Kasutajaks registreerides kinnitab isik, et ta täieliku teovõimega täisealine isik (edaspidi nimetatud Kasutaja). Registreerimisega kinnitab Kasutaja eelnimetatud andmete õigsust ning Teenusepakkuja ei ole kohustatud neid kontrollima.
Teenusteks on käesolevate tingimuste tähenduses veebilehel aureaviam.ee kättesaadavad kauplemise kursuste ligipääs, individuaalsed mentorlused/konsultatsioonid ning Teenusepakkuja poolt eelnimetatud veebilehtedel avaldatud kirjalikud artiklid, arvamused, hinnangud ja muud teosed, millele tekib autoriõiguse seaduse § 4 kohaselt autoriõigus (edaspidi nimetatud ühiselt Teenused või Teenus). Teenusepakkuja ei paku finantsalaseid teenuseid ega Kasutajale finantsalaseid nõuandeid. Finantsalase nõustamiseks Kasutaja peab pöörduma finantsalase spetsialisti poole.

Vastutus

Teenusepakkuja pakub Kasutajale Teenuseid eeldusel, et Kasutaja on täisealine ja täieliku teovõimega isik. Kasutajaks registreerides kinnitab Kasutaja, et ta on täisealine täieliku teovõimega isik ning aktsepteerib riske, mis võivad kauplemisega kaasneda(vt. p) ja vabastab finantsilisest vastutusest Teenusepakkuja. Pärast registreerimist teenusepakkuja ei ole kohustatud kontrollima andmete õigsust.
Teenuseid on keelatud kasutada isikul, kes ei ole täisealine ja/või puudub täielik teovõime.
Teenusepakkuja pakub oma veebilehekülgede vahendusel soovituslikke Teenuseid, mille järgimine on vabatahtlik.
Soovituslikku kauplemise ja riskihalduse strateegia koostamisel Teenusepakkuja ei arvesta kasutaja isiklike vajadustega/probleemidega/finantsilise seisundiga
Kasutaja mõistab, et Teenuste pakkumisel ei saa Teenusepakkuja kontrollida Kasutaja individuaalset kauplemist, riskihaldust ja psühholoogilist seisundit.
Kasutaja on kohustatud Teenusepakkuja Teenuseid mitte tarbima, kui tal esinevad finantsilised probleemid isiklikus elus ja/või psühholoogilised probleemid ja Teenusepakkuja ei pea seda ise kontrollima. Kõik õppematerjalid on AureaViam OÜ reg. nr. 16511085 intellektuaalomand ja nende edasi levitamine ei ole lubatud. Kui ilmneb välja, et materjali on levitatud jääb omanikule õigus nõuda kahjuhüvitist. Kahjuhüvitis arvutatakse summaarselt tekitatud kahju eest, kuid mitte rohkem kui 10x Eestis kehtestatud miinimumpalk. Kui kahju tekitaja ei ole nõus hüvitama siis esitatakse hagiavaldus Tartu Maakohtule.

Teenuste kasutamine, ostmine, lõpetamine

11. Teenused on kättesaadavad piiratud liikmete alal Kasutajatele perioodil, mille eest on Kasutaja käesolevates tingimustes sätestatud korras tasunud.
12. Teenuste eest tasumine toimub kehtiva hinnakirja alusel.
13. Teenuste hinnad on esitatud eurodes ja ei sisalda käibemaksu ning Teenuste hindadele ei lisandu käibemaks, kuna Teenusepakkuja ei ole käibemaksukohuslane.
14. Teenuseid on võimalik tellida tähtajatu ja igakuiselt automaatselt uueneva ettemaksupõhise püsimakselepinguga.
15. Teenuste tellimisel sõlmivad Kasutaja ja Teenusepakkuja tähtajatu lepingu, mille kohaselt kohustub Kasutaja Teenuste kasutamise eest tasuma Teenusepakkujale tasu vastavalt kehtiva hinnakirjale kuni tellimuse tühistamiseni.
16. Püsimakse tegemisel tasub Kasutaja Teenuste kasutamise eest etteulatuvalt ühe (1) kalendrikuu, kuue (6) kalendrikuu või kaheteistkümne (12) kalendrikuu ulatuses
17. Tellimus uueneb tellimusperioodi lõpus automaatselt, välja arvatud juhul kui Kasutaja tühistab tellimuse oma kasutajaprofiili kaudu enne käimasoleva tellimusperioodi lõppu.
18. Peale tellimuse tühistamist säilib ligipääs piiratud liikmete alale kuni ettemakstud perioodi lõpuni.
19. Teenusepakkuja ei pea Kasutajale tagastama ettemakstud tasusid.
20. Teenusepakkujal on ühepoolne õigus muuta kehtivat hinnakirja, avaldades uus hinnakiri veebilehel aurealibertas.ee. Teenuste hinnad muutuvad järgmise tellimusperioodi alguses pärast hinna muutmise kuupäeva.

Autoriõigused

21. Kõik veebilehel aureaviam.ee esitatud andmed ja materjalid kuuluvad Teenusepakkujale.
22. Kogu veebilehel aureaviam.ee avaldatud sisu autori- ja muud omandiõigused kuuluvad Teenusepakkujale ning on kaitstud autoriõigusega. Veebilehtedel sisalduva (tekstid, andmed, postitused, videod või muu informatsioon) avaldamine, viitamine, töötlemine või muul viisil reprodutseerimine on lubatud üksnes Teenusepakkuja eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis loal. Teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta ei või eelnimetatud veebilehtedelt väljaspool kättesaadavaks teha Teenusepakkuja poolt avaldatud informatsiooni (eelkõige kursuste videod, kuid ka muud veebilehtedel avaldatud informatsiooni).
Privaatsustingimused
23. Kasutaja teadvustab, et luues endale konto Teenusepakkujale kuuluvas veebikeskkonnas, annab Kasutaja oma nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Kasutaja annab oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada Teenuste kvaliteet ja kättesaadavus.
24. Teenusepakkuja kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul.
25. Teenusepakkuja säilitab Kasutaja isikuandmeid seni, kuni Kasutajal on Teenusepakkujale kuuluvas veebikeskkonnas kasutajakonto või kuni see on vajalik Kasutajale Teenuste osutamiseks.
26 .Teenusepakkuja töötleb järgnevaid Kasutaja isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, elektronposti aadress, vanus ja sugu. Lisaks eelnimetatule on Teenusepakkujal võimalik tuvastada Kasutaja IP-aadress ning asukoht.
27. Kasutaja vastutab avaldatud andmete õigsuse eest. Kasutaja avaldatud andmete kaasajastamine ja õigsus on vajalik Teenuste pakkumiseks Teenusepakkuja poolt.
28. Kasutajal on õigus igal ajahetkel tutvuda enda kohta kogutud andmetega, teavitades sellest kirjalikult Teenusepakkujat, välja arvatud juhul kui seadus sätestab teisiti.
29. Teenusepakkuja ei edasta kasutaja isikuandmeid kolmandatele osapooltele, v.a. juhul kui selleks on olemas Kasutaja kirjalik nõusolek või seadusest tulenev alus.
30. Teenusepakkuja hoiab Kasutaja poolt sisestatud isikuandmeid Euroopa Liidus asuvas andmekeskuses.
31. Teenusepakkuja jälgib kliendi kasutusharjumusi kasutades küpsiseid (ing. keeles cookies) ning võib teha vastavalt harjumustele personaalseid pakkumisi või reklaame.
32. Kasutajal on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist, samuti kasutajakonto sulgemist. Vastavasisulise avalduse peab Kasutaja esitama kontaktaadressile info@aureaviam.ee Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

Lõppsätted

33. Teenusepakkujal on õigus kasutustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades sellest Kasutajaid ette vähemalt 10 päeva. Muudetud kasutustingimused jõustuvad 10 päeva pärast peale Kasutajate teavitamist.
34. Juhul kui mõni käesolevate kasutustingimuste punkt osutub vastuolus olevaks seadusega, ei mõjuta selle vastuolu ülejäänud kasutustingimuste punktide kehtivust.
35. Veebilehel aurealibertas.ee võib olla viiteid kolmandatele veebilehtedele, mille üle Teenusepakkujal puudub otsene ja kaudne kontroll. Teenusepakkuja ei saa vastutada ega vastuta kolmandate lehekülgede sisu eest (sealhulgas selle sisu tõelevastavuse eest).
36. Kasutajal on keelatud edastada, müüa või muul mistahes viisil Teenusepakkujalt saadud kauplemise kursust, suletud kogukonna infot ja ligipääsu edasi anda kolmandatele isikutele ilma Teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta.
37. Teenusepakkuja ning temaga otseselt või kaudselt seotud ettevõtted (sealhulgas tütarettevõtted või ettevõtted, milles Teenusepakkuja on osanik või Teenusepakkuja osanik on osanik) ei vastuta mingite otseste, kaudsete, karistusõiguslike või tsiviilõiguslike kahjude eest (eelkõige, kuid mitte ainult otsese ja kaudse kahju, saamata jäänud tulu jm võimaliku kahju eest), mis on seotud Teenuste kasutamisega või Teenusepakkuja poolt avaldatud informatsiooniga.
38. Kasutustingimustest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Võimalikud vaidlused püüavad Kasutaja ja Teenusepakkuja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.